Бюлетень Мережі партнерства Україна-НАТО

БЮЛЕТЕНЬ
МЕРЕЖІ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-НАТО

[# 12]

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕРЕЖІ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА – НАТО

Експертна оцінка, зауваження та пропозиції
щодо удосконалення майбутніх видань щорічника
«Біла книга. ОБОРОННА ПОЛІТИКА України»

Одним з найбільш помітних проявів і важливих складових перетворень у стосунках між Збройними Силами та суспільством за останні роки стало видання "Білих книг" – публікацій, метою яких є ознайомлення громадян та іноземних спостерігачів з основними цілями оборонної політики держави, заходами щодо її здійснення та структурою Збройних Сил і планами їх розвитку. Такі публікації регулярно видаються у більш ніж 70 країнах світу, у тому числі – практично в усіх державах Європи.

З 2005 року відповідно до Закону України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” "Біла книга" видається і Міністерством оборони України. При цьому слід підкреслити, що хоча цей закон стосується більше 10 міністерств та відомств, зазначений щорічник регулярно видається лише МО України і це, безумовно, характеризує оборонне відомство як таке, що особливо прагне до прозорості і зміцнення довіри у стосунках з цивільною спільнотою.

Протягом березня-травня поточного року група експертів Центру стратегічних досліджень із залученням цивільних та військових фахівців з України та інших держав провели аналіз "Білої книги – 2009. Збройні Сили України” з метою удосконалення майбутніх видань цього щорічника.

Оскільки місією "Білих книг" є поширення оборонної і безпекової інформації серед загалу, їх підготовка має, насамперед, бути спрямованою на досягнення таких цілей:

 • демонстрацію широкому загалу пріоритету політичних підходів до вирішення питань військового будівництва, спрямування діяльності всіх складових частин безпекового сектора на становлення і розвиток громадянського суспільства та зміцнення конституційного правопорядку в державі, здійснення визначених Конституцією України функцій у сфері національної безпеки, оборони та зміцнення громадського порядку;
 • сприяння дотриманню законностi в діяльності всіх складових частин безпекового сектору;
 • внесок у підтримання політичної стабільності в суспільстві, створення умов, які унеможливлюють використання Збройних Сил України (далі – ЗСУ) для обмеження прав i свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності, а також в інтересах окремих осіб, політичних партій, громадських організацій;
 • недопущення порушень конституційних прав i свобод, захист законних інтересів громадян України, які перебувають на службі у ЗСУ, осіб, звільнених з військової служби, а також членів їхнiх сімей;
 • врахування громадської думки, пропозицій громадян та громадських організацій при обговоренні й ухваленні рішень з питань діяльності ЗСУ, посадових осіб у сфері оборони, національної безпеки, зміцнення громадського порядку і законності;
 • звернення уваги відповідних посадовців та громадськості на важливість виділення відповідно до законів у необхідних обсягах і раціональне використання бюджетних коштів, спрямованих на утримання i функціонування безпекового сектора держави, зокрема на реформування ЗСУ;
 • сприяння використанню за цільовим і функціональним призначенням державного майна, переданого в управління ЗСУ;
 • своєчасне, повне і достовірне інформування органів державної влади та суспільства про діяльність ЗСУ, забезпечення її відповідності вимогам Конституції i законів України, нормам міжнародного права, реальній військово-політичній обстановці, завданням забезпечення надійної оборони i безпеки держави, зміцнення громадського порядку.

На жаль, у „Білій книзі – 2009. Збройні Сили України" не повною мірою висвітлено ряд важливих для суспільства питань. У цій ситуації є нагальна необхідність накреслити основні шляхи вдосконалення підходів до підготовки майбутніх видань щорічника „Біла Книга”.

Аналітичні зауваження до „Білої книги – 2009. Збройні Сили України”

Перелік питань, висвітлених в „Білій книзі – 2009. Збройні Сили України”, не є достатнім для об’єктивної та адекватної оцінки стану розвитку ЗСУ. Зокрема, на недостатньому рівні висвітлені питання, що стосуються:

 • стратегії подальшого розвитку ЗСУ;
 • демократичного цивільного контролю над ЗСУ [1]
 • розвитку військово-промислового комплексу України;
 • фінансування ЗСУ [2].


[1] „Біла Книга-2009. Збройні Сили України” взагалі не містить матеріалів про діяльність зі здійснення контролю над Воєнною організацією уповноважених на це органів державної влади, зокрема таких, як Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Рада національної безпеки і оборони України, Рахункова палата України.

[2] Наведені короткі відомості стосуються лише проблем державного бюджетування і практично не висвітлюють напрямків й механізмів здійснення фінансових витрат самим Міністерством оборони, розпорядження майном ЗСУ. Політика, завдання і конкретні факти діяльності МО у сфері державних закупівель залишилися також нерозкритими.


Крім того, мова викладення тексту у „Білій Книзі – 2009” є недиференційованою, недостатньо адаптованою до сприйняття цивільним загалом і фактично представляє собою поєднання репортерського стилю й експертної доповіді.

"Біла Книга – 2009. Збройні Сили України " містить також досить багато цифр й кількісних показників, але спосіб їх викладення не носить порівняльного характеру, що дало б можливість оцінити ступінь достатності того чи іншого показника.

Рекомендації стосовно підготовки майбутніх видань "Білої книги"

Група експертів, яка долучилася до проведення цього аналізу, висловлює переконання в тому, що видана з урахуванням нижчезазначених зауважень та побажань "Біла книга" буде не лише свідченням прагнення до певної прозорості сучасної діяльності ЗСУ, а й змістовною підставою для підтримки громадськістю зусиль керівництва держави та Міністерства оборони з реформування ЗСУ відповідно до стандартів демократичної держави з метою підвищення ефективності їх функціонування.

1. Підвищення ролі «Білої книги» в процесі демократичних реформ у безпековій сфері

На нашу думку, можливості «Білої книги» як інструменту цивільно-демократичного контролю використовуються не повною мірою для просування демократичних реформ в секторі безпеки. Тому ми рекомендуємо здійснити такі заходи більш загального характеру:

 • сформувати робочу групу з підготовки «Білої книги» на основі розширеного числа експертів (фахівців Міністерства оборони, Генерального Штабу ЗСУ, профільного комітету Верховної Ради України (далі – ВРУ), незалежних українських та іноземних експертів);
 • інтенсивно використовувати механізм консультацій з іноземними партнерами, громадські слухання та академічні дослідження з питань реформування безпекової сфери;
 • використовувати матеріали, надруковані в періодичних виданнях оборонного спрямування, наприклад у щомісячнику «Військо України», щотижневому Інформаційному оборонному бюлетені та щомісячному Оборонному віснику Центру воєнної політики та політики безпеки, у процесі підготовки «Білої книги»;
 • сприяти посиленню підтримки Армії з боку громадянського суспільства шляхом публікацій матеріалів у ЗМІ та публічних виступів експертів;
 • сприяти суттєвому збільшенню накладу наступного видання «Білої книги» (принаймні до рівня «Білої книги – 2008»), у т.ч. шляхом пошуку відповідної донорської допомоги;
 • ініціювати проведення у другому півріччі 2010 року у ВРУ спільно з Комітетом з питань національної безпеки та оборони ВРУ засідання у форматі «круглого столу» на тему: "Законодавче забезпечення та практичне втілення цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами" за участю народних депутатів, представників державних органів, неурядових організацій та ЗМІ.

2. Удосконалення підходів до змістовного наповнення «Білої книги»

«Біла книга – 2009. Збройні Сили України» висвітлює велику кількість питань, проте, на нашу колективну думку, все ще існує багато можливостей для удосконалення змістовного наповнення книги. Щоб уможливити вдосконалення, ми пропонуємо декілька організаційних змін, а також хотіли б зазначити найбільш важливі, на нашу думку, питання, які потрібно включити в «Білу книгу». Ми пропонуємо наступне:

 • визначити рішенням вищезазначеної робочої групи склад редакційної комісії наступного видання «Білої книги», яка, у свою чергу, протягом липня-серпня поточного року підготує перелік головних проблем, що потребують висвітлення, а також орієнтовний зміст «Білої книги - 2010»;
 • рішенням Міністра оборони України затвердити перелік питань, які мають бути висвітлені в «Білій книзі - 2010», у терміни, які дозволятимуть редакційній комісії даного щорічника отримати від відповідних структур Міністерства та Генерального штабу ЗСУ необхідні дані;
 • визначити пріоритетними складовими змісту «Білої книги - 2010» такі питання:

Оборонна політика та планування

1) стратегічні цілі розвитку ЗСУ, вимоги до них та умови, необхідні для досягнення цілей і реалізації вимог;

2) військово-політичні пріоритети держави щодо участі в системах колективної безпеки та реформування ЗСУ, зокрема у напрямку створення професійної армії;

3) проблеми фінансового характеру, зокрема розподілу та використання бюджетних асигнувань на медичне обслуговування, будівництво, матеріально-технічне та продовольче забезпечення, а також пропозиції щодо удосконалення існуючих механізмів;

Трансформаційний менеджмент

4) модернізація ЗСУ шляхом оптимізації системи управління;

5) хід виконання програм реформування ЗСУ, інших військових формувань, зокрема програм переведення ЗСУ на контрактну форму комплектування особовим складом;

Цивільний та демократичний контроль

6) законодавчий механізм і практика цивільного контролю над ЗСУ (як окремий розділ щорічника);

7) висновки з результатів перевірок МО та ГШ ЗСУ з боку Адміністрації Президента, Кабміну, ВРУ, РНБО та Рахункової палати;

8) рівень корупції та нестатутні відносини в ЗСУ (статистика, результати опитувань з оцінки військовослужбовцями й населенням ступеню поширеності вказаних порушень та злочинів у ЗСУ; інформація про заходи з профілактики та покарання);

9) обґрунтованість рішень державних органів (з військових питань та питань правоохоронної діяльності) з точки зору відповідності їх засадам внутрішньої i зовнішньої політики та мiжнародним зобов'язанням України за договорами, ратифікованими ВРУ;

Кадровий менеджмент

10) питання всебічного розвитку військового та цивільного персоналу, зокрема балансу між індивідуальними потребами й інтересами Військової організації;

11) практика вирішення проблем соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню або звільнені в запас чи у відставку, забезпечення їх житлом;

Зв’язки з громадськістю

12) результати соціологічних опитувань, в яких містяться дані про ступінь довіри суспільства до військовослужбовців, його зацікавленості у необхідності покращення їх соціальних стандартів та збільшенні військового бюджету;

Управління обладнанням та інфраструктурою

13) проблеми конверсії колишніх військових об’єктів, розвитку й реформування військово-промислового комплексу України;

14) питання відчуження і реалізації військового майна та приватизації підприємств, що віднесені до сфери управління Міністерства оборони України;

Міжнародне співробітництво

15) питання військового, військово-політичного та військово-технічного співробітництва з іншими державами та мiждержавними союзами, у т.ч. питання експорту та імпорту озброєнь та військової техніки.

3. Удосконалення підходів до формату та стилістичного оформлення «Білої книги»

Стиль та формат будь-якої публікації визначає здатність цільової аудиторії знайти необхідну інформацію та використати її за потребою. У зв’язку з цим ми хотіли б наголосити на важливості удосконалити формат та стиль «Білої книги» і запропонувати наступне:

 • вивчити доцільність запровадження різних форматів з орієнтацією на певну цільову групу (експертні кола, громадськість, міжнародне середовище) або електронних версій єдиного формату, які міститимуть після кожного висновку чи оцінки посилання на відповідні інформативні розширення для цільової групи;
 • більш активно використовувати формат додатків до «Білої книги», які розкриватимуть окремі, переважно вузько профільні, аспекти проблеми реформування ЗСУ;
 • викладати основні кількісні показники, що характеризують стан розвитку ЗСУ у системному вигляді, що, у свою чергу, створить сприятливе підґрунтя для їх якісної аналітичної обробки.
 • підготувати на основі "Білої книги" компактний буклет з великим накладом, в якому міститимуться статистичні дані й показники, а також схематичні поєднання даних (у таблицях, діаграмах, графіках), переважно порівняльного характеру за різні періоди за визначеними пріоритетами.
сайт создан компанией